آدرس سايت نام دانشگاه
http://www.iautmu.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران
http://www.abadanums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي آبادان
http://www.arakmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي اراك
http://www.armyums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي ارتش
http://www.arums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
http://www.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي اروميه
http://www.mui.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
http://www.ajums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي اهواز
http://www.medilam.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي ايلام
http://abzums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي البرز
http://www.mubabol.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي بابل
http://www.nkums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
http://www.bmsu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...
http://www.uswr.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي
http://www.bpums.com/ دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
http://www.bums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
http://www.tbzmed.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
http://www.tums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي تهران
http://www.jums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي جهرم
http://www.dums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي دزفول
http://www.rums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
http://www.zbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي زابل
http://www.zdmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
http://www.zums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي زنجان
http://www.medsab.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
http://www.sem-ums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي سمنان
http://www.shahed.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي شاهد
http://www.shmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
http://www.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
http://www.sbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
http://www.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي شيراز
http://www.Fums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي فسا
http://www.qums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي قزوين
http://www.muq.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي قم
http://www.kaums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي كاشان
http://www.iums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي كرج
http://www.muk.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي كردستان
http://www.kmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي كرمان
http://www.kums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
http://www.goums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي گلستان
http://www.gmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي گناباد
http://www.gums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي گيلان
http://www.lums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي لرستان
http://www.mazums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي مازندران
http://www.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي مشهد
https://www.mrgums.ac.ir/ دانشکده علوم پزشکی مراغه
http://www.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي نيشابور
http://www.hums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي هرمزگاندانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
http://www.umsha.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي همدان
http://www.yums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
http://www.yums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدری
http://www.ssu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشكي يزد
https://www.larums.ac.ir/ دانشکده علوم پزشکی لارستان

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0