• ساعت : ۸:۲۲:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 
پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

به استناد نامه شماره 5557/700/د مورخ 25/12/97 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 99-98 در رشته های ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر از شرایط پذیرش دانشجو و شرکت در امتحان به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://www.sanjesh.ir مراجعه نمایند.

 

ردیف

مرکز تحقیقات

محور پژوهشی مورد تأیید

ظرفیت تأییدی

1

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1

2

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

3

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

4

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

5

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

1

6

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

1

7

گیاهان دارویی

فارماکوگنوزی

1

8

سلولی و مولکولی

مهندسی بافت

1

9

تغذیه و بیماریهای متابولیک

علوم تغذیه

1

10

نانو فناوری

فارما سیوتیکس

1

11

نانو فناوری

کنترل دارو

1

12

سم شناسی

سم شناسی

1

13

عفونی و گرمسیری

انگل شناسی

1

14  عفونی و گرمسیری قارچ شناسی 1
 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.10.0