ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
صندوق پستی : 159
تلفن 3311-061
پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
پست الکترونیکی امور اموزشی :eduaum@ajums.ac.ir
 
آموزش کل - اداره پذیرش و ثبت نام : 33112206 - 33114115 - 33114114
 
شماره تماس کارشناسان مرکز آموزش مجازی    : ( مستقیم 33114155 ، 33114329 و داخلی 4155)

ایمیل مرکز آموزش مجازی Ahvaz.Elearning@gmail.com  :


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0